Etyka korporacyjna Grupy Daikin jest wyrażeniem fundamentalnych wartości i stanowi ramy procesu decyzyjnego. Jest to osobista odpowiedzialność i zobowiązanie każdego członka Grupy Daikin Europe do przestrzegania wysokich etycznych i prawnych norm postępowania zgodnie z literą i duchem prawa, bez względu na to, czy wymagają tego przepisy prawne, czy nie.

Etyka korporacyjna Grupy Daikin obejmuje 12 kluczowych elementów:

 

 • Zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem
 • Zapewnienie bezpiecznych, produktów i usług o wysokiej jakości mających na celu wyjście naprzeciw przyszłym potrzebom użytkowników końcowych
 • Prowadzenie operacji biznesowych w oparciu o zasady uczciwej konkurencji
 • Praktykowanie uczciwego procesu udzielania zamówień poprzez utrzymywanie przyjaznych, lecz konkurencyjnych relacji z dostawcami
 • Respektowanie własności intelektualnej i poufności informacji zastrzeżonych
 • Terminowe i odpowiednie ujawnianie informacji korporacyjnych
 • Wywieranie minimalnego oddziaływania na środowisko
 • Zapewnienie bezpieczeństwa naszych operacji
 • Kultywowanie dynamicznego miejsca pracy, które zaszczepia poczucie dumy i entuzjazm w każdym pracowniku
 • Ochrona aktywów korporacyjnych
 • Praktykowanie umiaru w zakresie prezentów i wydatków reprezentacyjnych
 • Zdecydowane stanowisko odnośnie postępowania, które jest niezgodne z prawem, aspołeczne i nieetyczne.
 • Zgłaszanie przypadków braku zgodności z obowiązującym prawem

 

Dziękujemy za zainteresowanie programem etyki Grupy Daikin Europe.